top of page

Vedtægter

For foreningen Borup Erhverv

§ 1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Borup Erhverv, og har hjemsted i 41,40 Borup.

§ 2: Formål

Foreningens mål er at samle medlemmer i Borup og omegn, til at arbejde for fælles handels- og

erhvervsinteresser. Vi vil arbejde hen imod et fornuftigt sammenhold og optræden til gavn for

medlemmerne og byen.

§ 3: Medlemmer

Foreningen optager som medlemmer enhver erhvervsdrivende i Borup og omegn. Anmodning om

optagelse sker ved henvendelse til formanden. Udmeldelsen af foreningen kan ske med en måneds varsel,

som sker skriftlig til formanden.

§ 4: Kontingent

Kontingenterne fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet betales forud for 1 år pr. 1.

januar. Det opkræves i marts måned.

Udebliver et medlems med sit kontingent 3 mdr. over forfaldstiden skal kassereren personligt eller skriftligt

minde om betalingen. Sker betalingen derefter ikke inden for 30 dage, skal kassereren forelægge sagen for

bestyrelsens afgØrelse. Et% års restance medfølger slettelse af foreningen, hvorefter vedkommende igen

ikke kan optages for restancen er betalt + et indskud, der fastsættes af bestyrelse.

§ 5: Ophør af medlemsskab

Medlemskab ophører:

 1. Når et medlem sender en skriftlig begæring om udmeldelse. Betalt kontingent tilbagebetales ikke.

 2. Når et medlem ikke har betalt kontingent inden en måned efter forfaldstid og ikke betaler restancen inden 8 dage efter skriftligt påkrav. Bestyrelsen kan isærlige tilfælde indrømme et medlem henstand.

 3. Ved eksklusion, der af bestyrelsen indstilles til godkendelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse kræves mindst 2/3 flerlal blandt de fremmødte medlemmer.

§ 6: Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle

medlemmer. Generalforsamlingen kan efter forsamlingens beslutning tillades overværet af gæster som fx

pressen. Stemmeberettiget og valgbar er enhver, der har været medlem i mindst 3 måneder. Stemmeret

kan udøves ved fuldmagt; dog kan hvert medlem maksimalt afgive 2 stemmer incl. sin egen.

Stk. 2. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar. lndkaldelse skal ske skriftligt

eller elektronisk med mindst 1-0 dages varsel.

Stk. 3. Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning til orientering

 3. Regnskab til godkendelse

 4. Budget til orientering lndkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Valg til bestyrelsen samt op til 2 suppleanter

 7. Valg af revisorer

 8. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal skriftligt eller elektronisk være formanden i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Alle afgørelser træffes ved håndsoprækning med almindelig stemmeflertal; dog skal der foretages skriftlig afstemning, blot 6t stemmeberettiget medlem kræver det. Se i øvrigt §§ 12 og L3 vedrørende vedtægtsændringer og foreningens ophævelse.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis bestyrelsen anser det nØdvendigt, eller hvis mindst U3 af foreningens medlemmer skriftligt eller elektronisk overfor formanden anmoder herom, med klar angivelse af, hvad der ønskes behandlet. lndkaldelse skal ske inden 7 dage efter anmodningens modtagelse, med mindst 14 og hØjst 21 dages varsel.

 

§ 8:
Til at varetage den daglige drift vælges på den ordinære generalforsamling en bestyrelse, bestående af 3-5

personer, formand, kasserer, sekretær og eventuelt 2 bestyrelsesmedlemmer, hver for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted. Formand og 1 bestyrelsesmedlem afgår på lige årstal, kasserer, sekretær og 1- bestyrelsesmedlem afgår på ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv eventuelt med næstformand.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder inden udløbet af sin valgperiode, indtræder suppleanten med højeste stemmetal indtil udløbet af det fratrædende bestyrelsesmedlems funktionsperiode. Ændringer i bestyrelsens sammensætning skal meddeles med lemmerne skrift ligt eller elektronisk.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Bestyrelsen kan blandt foreningens medlemmer nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af udvalgte arbejdsopgaver herunder orga nisering af arrangementer.

§ 9: Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden i forening med 6t bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 10: Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens f6rste regnskabsår løber fra [foreningens start - ultimo året]

§ 11: Revision

Til at revidere foreningens regnskab vælges hvert år en revisor og en revisorsuppleant. Revision skal foretages mindst L gang årligt.

 

§ 12: Vedtægtsændringer
Forslag om ændring af vedtægterne kræver, for at blive vedtaget, at mindst 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) stemmer herfor. Hvis et forslag om ændring af vedtægterne bliver vedtaget med et flertal, der er mindre end de krævede 213 af de fremmødte, kan forslaget vedtages på en efterfØlgende generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) med almindeligt stemmeflertal.

§ 13: Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opl6ses, hvis dette vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der alene er indkaldt med dette p.unkt på dagsordenen. Tilvedtagelse kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

 

Ved opløsning træffer generalforsamlingen ved almindeligt flertal beslutning efter indstilling fra bestyrelsen om anvendelse af foreningens formue.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 14. maj 2019

bottom of page